VvE Beheer:

ook dát doet Moerman & De Jong Makelaars!

Moerman & De Jong Makelaars is ook een professionele VvE-beheerder. Wat wij in grote lijnen daarin kunnen betekenen, leest u hieronder. Voor meer informatie kunt u terecht op www.vve-moerman-dejong.nl.

Werkzaamheden

Wie het beheer van de VvE uitbesteedt, geeft de financiële verantwoording en zorg voor zijn complex grotendeels uit handen. Het spreekt vanzelf dat u in dat geval kiest voor een bedrijf met een ruime ervaring in het beheer van vastgoed. Moerman & De Jong Makelaars is zo’n bedrijf. Wij zorgen al jaren lang voor kwalitatief goed beheer, zowel administratief als technisch. Welke werkzaamheden kunt u van ons kantoor verwachten?

Financieel beheer

Moerman & De Jong Makelaars:

=         stelt na beëindiging van het boekjaar de balans en de verlies- en winstrekening op; 

=         maakt een begroting van de kosten en opbrengsten van de Vereniging voor het komende boekjaar en berekent de daaruit voortvloeiende bijdrage(n) die de leden zijn verschuldigd;

=         stelt de jaarstukken beschikbaar aan de kascontrole-commissie en verstrekt desgewenst nadere informatie.

Administratief beheer

Moerman & De Jong Makelaars:

=         verwerkt de servicebijdragen (automatische incasso mogelijk)

=         verzorgt de betalingen van en controle op lopende onderhoudscontracten, verzekeringen en overeenkomsten;

=         voert periodiek besprekingen met één of meer vertegenwoordigers van de Vereniging (voorzitter, bestuursleden). Deze besprekingen kunnen plaatsvinden in ons kantoor;

=         organiseert in overleg met de voorzitter de jaarlijkse algemene ledenvergadering en woont deze ook bij;

=         voert de besluiten uit die tijdens de vergadering zijn genomen en verzorgt de hieruit voortvloeiende correspondentie aan de leden;

=         stuurt de notulen van de algemene ledenvergadering op;

=         houdt een register bij van eigenaren en verwerkt mutaties in het ledenbestand;

=         behandelt voorkomende incassoprocedures.

Technisch beheer

Moerman & De Jong Makelaars:

=         ondersteunt het bestuur en/of de technische commissie bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning en begroting;

=         controleert mede op uitvoering van diverse onderhoudscontracten;

=         begeleidt dagelijks onderhoud en storingen;

=         controleert mede op uitgevoerde werkzaamheden door derden;

=         vraagt offertes aan voor het onderhoud en beoordeelt deze in overleg met de technische commissie;

=         behandelt schadeaangelegenheden die onder de dekking van de verzekeringspolis(sen) vallen, zoals gesloten door de Vereniging.

Overweegt uw VvE een overstap naar een ander beheerkantoor? Wij maken graag een vrijblijvende afspraak om eens nader kennis te maken. En een aantrekkelijk voorstel te doen!